نشست‌های گفتگوی شهری

سلسله نشست‌های “گفتگوی شهری” ابتکار کمپین ملی شهری ایران در فاز دوم فعالیت خود است که با هدف پردازش نظرات مردمی اخذ شده در فاز اول برگزار می‌شود. گفتگوی شهری که با حضور 20 متخصص حوزه‌های شش گانه کمپین برگزار می‌شود بدنبال تدوین نسخه پیش‌نویس گزارش “شهر دلخواه ایرانیان” جهت حصول اجماع و ارسال به کنفرانس هبیتات3 است.