شرکای یاری دهنده

انجمن طرح سرزمین
موسسه اندیشه انسانشهر
جمعیت امام علی(ع)
کانون معماران و شهرسازان جوان
موسسه توسعه و توانمندسازی ژیار
گروه فرهنگی اجتماعی کیانا
انجمن علمی شهرسازی دانشگاه تهران
انجمن علمی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
انجمن علمی شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
انجمن علمی شهرسازی دانشگاه کردستان
انجمن علمی شهرسازی دانشگاه هنر
اتحادیه انجمن‌های علمی معماری، شهرسازی، مرمت
اندیشکده رخداد تازه اندیشه