مقالات موضوعی

مقالات موضوعی هبیتات3 شامل 22 مقاله است که شش حوزه اصلی این کنفرانس را تبیین می‌کنند. “کمپین ملی شهری ایران” کارگروه‌های خود را بر اساس این شش حوزه شکل داده و فعالیت هرکدام را مطابق با مقالات موضوعی تعیین کرده است :

الف) انسجام اجتماعی

1- شهرهای فراگیر

2- مهاجرت و پناهندگان

3- شهرهای امن‌تر

4- فرهنگ و میراث شهری

 

ب) چارچوب شهری

5- قوانین و قانونگذاری شهری

6- حکمروایی شهری

7- مالیه شهری

 

پ) توسعه فضایی

8- برنامه‌ریزی و طراحی شهری و فضایی

9- زمین شهری

10- پیوندهای شهری-روستایی

11- فضای عمومی

 

د)اقتصاد شهری

12- توسعه اقتصاد محلی

13- معیشت و مشاغل

14- بخش غیررسمی

 

ه) اکولوژی و محیط زیست شهری

15- تاب آوری شهری

16- اکوسیستم و مدیریت منابع شهری

17- شهرها و تغییر اقلیم و مدیریت خطرات بلایا

 

و) مسکن و خدمات اولیه شهری

18- زیرساخت‌های شهری و خدمات پایه شامل انرژی

19- حمل و نقل و دسترسی

20- مسکن

21- شهرهای هوشمند

22- سکونتگاه‌های غیررسمی